social twitter box blueH2O-Online is per 1 september begonnen met dagelijks nieuws uit de watersector: Waternieuws. Daarnaast worden op deze website vakartikelen gepubliceerd van waterprofessionals. De opzet is tijdelijk; zeer binnenkort worden alle onderdelen van H2O-Online geïntegreerd in de nieuwe website van H2O en Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Deze site is bereikbaar via dezelfde URL (www.vakbladh2o.nl). 

CENIRELTA: hoofdstroom-Anammox op RWZI Rotterdam-Dokhaven

Op RWZI Rotterdam-Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom-Anammox-proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activiteit van de biomassa ruim voldoende is om de gangbare stikstofvrachten in een communale RWZIte verwijderen.
Thomas Berends, Pieter Buijs (Nelen & Schuurmans), Chris Smit (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Lees verder

Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus

Vorige zomer signaleerde WML een verontreiniging in de Maas, later geïdentificeerd als pyrazool. Door een samenloop van omstandigheden liepen de concentraties ver op, terwijl nog onduidelijk was of de stof uit gezondheidskundig oogpunt relevant was. Dit incident heeft ons waardevolle lessen geleerd voor calamiteiten met ‘overige antropogene stoffen’.
Stefan Geilvoet, Charlotte van Erp Taalman Kip, Olaf Duin (waterschap Hollandse Delta), Tim Hendrickx (Paques BV), Maaike Hoekstra (Technische Universiteit Delft)
Lees verder

Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen

De aanwezigheid van pyrazool in het Nederlandse oppervlaktewater leidde tot de vraag hoe en in welke mate deze stof kan worden verwijderd. Verschillende zuiveringsprocessen zijn experimenteel onderzocht. Meer kennis over biologische afbraak maakt het in de toekomst mogelijk biologische afbraakprocessen te sturen/optimaliseren.
Cheryl Bertelkamp, Wim Hijnen, Wolter Siegers, Roberta Hofman-Caris (KWR Watercycle Research Institute), Rob van der Leer (Evides)
Lees verder

Inzicht in de prestatie van watergangen

Waterbeheerders nemen vaak het zekere voor het onzekere en plegen periodiek onderhoud in watergangen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en adviesbureau Nelen & Schuurmans hebben een prestatie-indicator (PI) voor de doorstroomcapaciteit ontworpen, om het beheer meer prestatie- en risicogericht uit te voeren.
Thomas Berends, Pieter Buijs (Nelen & Schuurmans), Chris Smit (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Lees verder

Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?

De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie.
Daniel van de Craats (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR), Melle Nikkels (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR, University of Tasmania), Lodewijk Stuyt (Alterra Wageningen UR)
Lees verder

De ingrediënten voor succesvol beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers

Effectief beheer en onderhoud bepalen het functioneren van een natuurvriendelijke oever (NVO). Tussen de waterschappen is veel verschil in de wijze waarop dit beheer en onderhoud wordt ontwikkeld en toegepast. Om deze verschillen in kaart te brengen zijn 10 waterbeheerders geïnterviewd.
William Neefjes, Susan Sollie, Cees-Jan Vermulst (Tauw)
Lees verder

Mangaanverwijdering uit grondwater: de rol van biologische en fysisch-chemische autokatalytische processen

In Nederland en België vindt mangaanverwijdering uit grondwater plaats door beluchting en zandfiltratie. In dit onderzoek zijn nieuwe en belangrijke inzichten gepresenteerd met betrekking tot het ontrafelen van processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering.
Jantinus Bruins (WLN)
Lees verder

Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiotische randvoorwaarden voor ‘van grondwater afhankelijke’ terrestrische ecosystemen in Westduinen

De Kaderrichtlijn Water verplicht provincies inzicht te geven in de mate waarin de grondwaterhuishouding bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om een breed gedragen beoordelingsmethode.
Arnaut van Loon (KWR Watercycle Research Institute), Jan Meijles (provincie Zuid-Holland), Willem Jan Zaadnoordijk (TNO Geologische Dienst Nederland)
Lees verder

Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn

Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050.
Rosa Sjerps (KWR Watercycle Research Institute), Thomas ter Laak (KWR Watercycle Research Institute, Wageningen UR), Gertjan Zwolsman (KWR Watercycle Research Institute, thans Dunea)
Lees verder

Meer artikelen

H2O juni-juli 2016 cover

Maandblad H2O is er voor alle waterprofessionals van Nederland. Klik op de cover voor een preview of neem meteen een abonnement .

 

In de H2O van juni/ juli 2016 onder andere:

ZUINIG MET WATER: HOE INTERESSANT IS DAT VOOR DE INDUSTRIE?

LIEVE DECLERQ; WAT VERANDERDE TOEN ZIJ KINDEREN KREEG?

BOEREN EN WATERSCHAPPEN SPREKEN EEN ANDERE TAAL

Redactie

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Abonnementen

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Commerciële mogelijkheden

 • PSH Media Sales
  Postbus 68
  7000 AB Doetinchem
 • 0314 - 355 834